วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร | พระอารามหลวงชั้นเอก | พระประธาน: พระพุทธอังคีรส | วัดประจำรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วัดประจำรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ชมวีดีโอ 360 องศา

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ความสำคัญของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้คือเป็น วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ ในบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึง ๒ พระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๒ เมื่อทรงเสวยราชสมบัติได้ ๑ ปี เพื่อให้เป็นวัดประจำรัชกาลตามโบราณราชประเพณี เป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงคำนึงถึงว่า วัดเป็นศาสนสถานที่ได้มีการสร้างขึ้นมากแล้ว จึงทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนวชิราวุธเป็นสถานศึกษาของกุลบุตร แทนการสร้างวัด ด้วยแนวทางพระราชดำรินี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ก็มิได้ทรงสร้างวัด หากทรงรับพระราชภาระทะนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล

นอกจากเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ แล้วยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน ชมพูนุท) องค์ที่ ๑๘ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา) และ องค์ที่ ๒๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมารพระองค์แรก เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดให้ถวายเทศน์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพ ประทับ ณ การเปรียญคณะนอก โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาประทับแรมอยู่ด้วย

พระอุโบสถ
ภายนอกเป็นศิลปะไทยประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ที่งามวิจิตร เป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นศิลปะยุโรปแบบโกธิค ผนังด้านในเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ มีการปฏิสังขรณ์ ได้ลบภาพพระพุทธประวัติออก และทำเป็นลายดอกไม้ร่วงสีทองบนพื้นสีฟ้าน้ำเงินแทน บานประตู หน้าต่าง ภายนอกประดับมุกลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๕ ตระกูล ภายในปิดทองลายรดน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์

พระพุทธอังคีรส
พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประดิษฐานบนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี มีพระนามว่า "พระพุทธอังคีรส" แปลว่ามีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย หล่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ กะไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก ๑๘๐ บาท เป็นทองที่แต่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แต่ยังทรงพระเยาว์ ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองเนื้อหกหนัก ๔๘ บาท รองรับเหนือองค์พระพุทธอังคีรส มีนพปฏลมหาเศวตฉัตรกั้น เดิมเป็นเศวตฉัตรกั้นเหนือพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ภายใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ๖ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕, สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๓ และพระเจ้าบรมหัยยิกาเธอสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน ราชประยูรพระธิดาในรัชกาลที่ ๓ (พระอภิบาลรัชกาลที่ ๕ แต่ทรงพระเยาว์)

ที่ตั้ง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง
รถประจำทางสาย 2, 60

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น.
ทำวัตรเช้า เวลา 09:00 - 09:30 น. / ทำวัตรเย็น เวลา 17:30 - 18:00 น.
วันพระ ทำวัตรเช้า เวลา 09:30 / ธรรมเทศนา รอบเช้า 10:00 น. / ธรรมเทศนา รอบบ่าย 15:00 น. / ทำวัตรเย็น เวลา 17:30 - 18:00 น.

ที่มาข้อมูล : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

  แผนที่ Google Maps
ขอเชิญทุกท่านร่วมเผยแผ่ความงดงาม มหัศจรรย์วัดสวยศาสนสถานสำคัญ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ง่ายๆ เพียง ส่งต่อไลน์ แชร์เฟสบุ๊ค ทวีตบอกต่อ:

กราบขอบพระคุณ

กราบขอบพระคุณ วัดและศาสนสถานสำคัญต่างๆ ที่ได้เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการบันทึกภาพ พระอาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตาชี้แนะสั่งสอน และกัลยาณมิตรผู้เอื้อเฟื้อทุกท่าน

ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการแบ่งส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น
ทุกนาทีที่นี่เราได้ละจากบาปทั้งปวง ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเผยแผ่แบ่งปัน
ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
ทั้งคนรักคนชังแต่ครั้งไหน
ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ เทอญ